⬛ MTÜ REKVISIIDID

MTÜ Must Kast
Registrinumber 80365052
Magasini 5, Tartu 51005

⬛ JUHATUS ja LOOMENÕUKOGU

01.08.2022-31.07.2025

Kaija M Külm – loominguline juht
Birgit Landberg 

Jaanika Tammaru 

Merilyn Elge

Musta Kasti juhatus moodustab ühtlasi teatri loomenõukogu.

⬛ ÕIENDUSED

Kinnitame, et järgime oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtteid.

MTÜ Must Kast võtab tähtajatult vastu stipendiumitaotlusi teatri- ja kultuurikorraldustudengitelt. Stipendiumeid määratakse põhjendatud vajaduse korral vastavalt Musta Kasti võimalustele, kusjuures otsuseid teeb MTÜ juhatus jooksvalt.

⬛ PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing Must Kast (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn.
1.2 Ühingu eesmärgiks on eesti kultuuri ja teatrikunsti edendamine. Eesmärgi saavutamiseks ühing:
1.2.1 tegeleb etendustegevusega;
1.2.2 korraldab kultuuri- ja vaba aja üritusi;
1.2.3 toetab võimaluste piires oma liikmete enesetäiendust;
1.2.4 toetab oma tegevusega kodanikuühiskonna arengut, soodustades võimalikult tihedalt suhtleva ja mitmekülgse kogukonna teket;
1.2.5 pakub võimalusel soodustusi vähekindlustatud leibkondadele oma üritustel osalemiseks;
1.2.6 suhtleb ja osaleb koostööprojektides teiste ühendustega nii kodu- kui välismaal;
1.2.7 määrab võimalusel stipendiume;
1.2.8 teostab teisi tegevusi, mis aitavad kaasa ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele ning on kooskõlas kehtivate seadustega.

II SISEKORRAEESKIRI

2.1 Sisekorraeeskiri on dokument, mis on aluseks liikmete ja juhatuse igapäevasele organisatoorsele tegevusele.
2.2 Sisekorraeeskirja kinnitab üldkoosolek.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja ja sisekorraeeskirja nõudeid.
3.2 Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
3.3 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
3.4 Ühingu liikmel on õigus võimaluse korral saada kõigil ühingu poolt korraldatud üritustel soodustusi.
3.5 Ühingu sisseastumismaksu suuruse kinnitab üldkoosolek.
3.6 Liikmete varalised ja muud kohustused mittetulundusühingu suhtes määratakse kindlaks sisekorraeeskirjaga.
3.7 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
3.7.1 eirab sisekorraeeskirjas kehtestatud nõudmisi ja kohustusi;
3.7.2 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
3.7.3 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

IV JUHTIMINE

4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
4.2 Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt korra aastas.
4.3 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
4.4 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt 2/3 liikmetest. Otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
4.5 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kolm kuni viis liiget, kelle määrab üldkoosolek.
4.6 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb või on esindatud 2/3 juhatuse liikmetest. Otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
4.7 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

V MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

5.1 Ühingu majandusaasta algab 1. augustil ning lõppeb 31. juulil (01.08-31.07).
5.2 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
5.3 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
5.4 Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

⬛ MAJANDUSAASTA ARUANDED

Majandusaasta aruanne 2021-2022

Majandusaasta aruanne 2020-2021

Majandusaasta aruanne 2019-2020

Majandusaasta aruanne 2018-2019

Majandusaasta aruanne 2017-2018

Majandusaasta aruanne 2016-2017

Majandusaasta aruanne 2015-2016

Majandusaasta aruanne 2014-2015

Majandusaasta aruanne 2013-2014